Informacje RODO

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

MAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Podlas 19A 96-200 Rawa Mazowiecka („My“ lub „MAKOWSCY S.J.” ) jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

  • w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników dodatkowo dane niezbędne do realizacji obowiązków Państwa jako pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucji na mocy obowiązujących przepisów, w szczególności : historia zatrudnienia, wykształcenie, kwalifikacje, wysokość wynagrodzenia, informacje o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

• zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej

• realizacji obowiązków MAKOWSCY S.J. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

• ochrony praw MAKOWSCY S.J. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

• przeprowadzania działań informacyjnych

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z MAKOWSCY S.J. umowy a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez MAKOWSCY S.J. działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez MAKOWSCY S.J. ciążącego na MAKOWSCY S.J. obowiązku prawnego –przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

MAKOWSCY S.J. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. podmiotom, z którymi MAKOWSCY S.J. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków MAKOWSCY S.J. przewidzianych prawem, ochrony praw MAKOWSCY S.J. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu MAKOWSCY S.J. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności MAKOWSCY S.J. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z MAKOWSCY S.J. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez MAKOWSCY S.J.

2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

MAKOWSCY S.J. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez MAKOWSCY S.J. i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i MAKOWSCY S.J.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od MAKOWSCY S.J. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. MAKOWSCY S.J. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, MAKOWSCY S.J. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a MAKOWSCY S.J. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, MAKOWSCY S.J. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez MAKOWSCY S.J. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na MAKOWSCY S.J. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt „MAKOWSCY S.J.” ul. Przemysłowa 5 96-230 Biała Rawska lub poprzez email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Pana/Panią o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o pana/pani prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

MAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Podlas 19A 96-200 Rawa Mazowiecka („My“ lub „MAKOWSCY S.J.” ) jako administrator danych osobowych, gromadzi pana/pani dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

• dane niezbędne do realizacji naszych obowiązków jako pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucji na mocy obowiązujących przepisów, w szczególności : imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, historia zatrudnienia, wykształcenie, kwalifikacje, wysokość wynagrodzenia, informacje o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej, nr konta bankowego

Gromadzimy pana/pani Dane osobowe w następujących celach:

• realizacji wobec pana/pani naszych obowiązków jako pracodawcy

MAKOWSCY S.J. może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

MAKOWSCY S.J. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić pana/pani Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez MAKOWSCY S.J. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń pana/pani i MAKOWSCY S.J.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Pan/pani uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez pana/panią z MAKOWSCY S.J. umowy a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez MAKOWSCY S.J. działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez MAKOWSCY S.J. ciążącego na MAKOWSCY S.J. obowiązku prawnego –przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Ponadto, ma Pan/Pani prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od MAKOWSCY S.J. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. MAKOWSCY S.J. dostarczy Państwu na żądanie kopię pana/pani Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Pan/pani, MAKOWSCY S.J. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. sprostowania Danych osobowych; ma Pan/Pani prawo do sprostowania Danych osobowych, które pana/pani dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ma Pan/Pani prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); ma Pan/Pani prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących pana/pani Danych osobowych, a MAKOWSCY S.J. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. ograniczenia przetwarzania pana/pani Danych osobowych; w takim przypadku, MAKOWSCY S.J. wskaże na pana/pani żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Pan/pani prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe pana/pani dotyczące, przetwarzane przez MAKOWSCY S.J. oraz macie Pan/pani prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z pana/pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących pana/pani Danych osobowych, a na MAKOWSCY S.J. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt „MAKOWSCY S.J.” ul. Przemysłowa 5 96-230 Biała Rawska lub poprzez email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować pana/pani o wprowadzanych zmianach.